Restaurant Guide

City

15 East

15 East 15th Street
New York, NY 10003


Phone: 212 -647-0015
Fax: 212-647-7418
Website

Category Label
Junmai
Hoyo “Genji” Shining Prince
Sohomare “Tokubetsu Kimoto” Heart and Soul
Ginjo
Dewazakura “Oka” Cherry Bouquet
Seitoku “Junmai Ginjo” Trapeza
Koshi no Kanbai “Sai” Blue River
Sohomare “Junmai Ginjo” Indigo
Daiginjo
Koshi no Kanbai “Chotokusen” Pinnacle of Perfection
Masumi “Yumedono” Mansion of Dreams
Masumi “Nanago” Seventh Heaven
Hoyo “Kura no Hana” Fair Maiden
Dewazakura “Yukimanman” Snow Country
Tedorigawa “Mangekyo” Kaleidoscope
Tedorigawa “Yamahai Daiginjo” Chrysanthemum Meadow
Sohomare “Kimoto Junmai Daiginjo” Tuxedo
Seitoku “Daiginjo” Prince of Peace
Speciality
Kamoizumi “Nigori Ginjo” Summer Snow
Nama Ginjo
Masumi "Arabashiri" First Run
Dewazakura “Namagenshu” Green Ridge
Nama Daiginjo
Tedorigawa “Kinka” Gold Blossom


Cuisine Type: Japanese/Sushi