Restaurant Guide

City

Takashi

456 Hudson Street
New York, NY 10014


Phone: (212) 414-2929
Website

Category Label
Junmai
Akitabare “Koshiki Junzukuri” Northern Skies
Masumi “Okuden Kantsukuri” Mirror of Truth
Tedorigawa “Yamahai Junmai” Silver Mountain
Ginjo
Dewazakura “Dewasansan” Green Ridge
Dewazakura “Omachi” Jewel Brocade
Kokuryu “Junmai Ginjo” Black Dragon
Seitoku “Junmai Ginjo” Trapeza
Sohomare “Junmai Ginjo” Indigo
Daiginjo
Masumi “Nanago” Seventh Heaven
Speciality
Kamoizumi “Nigori Ginjo” Summer Snow
Futsushu
Seitoku “Bessen” Seitoku